Semalt: Onlaýn galplyklar düşündirildi

Internet galplygy häzirki döwürde onlaýn pul ýitgileriniň biridir. Aldawçylyklar sebäpli onlaýn gaçmagyň tizligi aladalandyryjy derejede. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýitgiler 525 million dollardan geçdi, milli ak ýaka jenaýat merkeziniň habaryna görä, bir pida üçin ortaça 1813 dollar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda internet galplygy dünýädäki onlaýn galplyklaryň 90 göterimini tutdy. Gaty gyssagly ünsi talap edýän howp.

Bütin dünýäde kiberjenaýatçylykda işleýän polisiýa bölümleri internet galplyklaryna garşy göreş mehanizmlerine maýa goýýarlar we pidalara onlaýn ýa-da pul ýa-da başga bir galplyk barada habar bermek maslahat berilýär. Şeýle-de bolsa, internet ulanyjylary beýleki materiallaryň arasynda Security Watch blogy ýaly internet galplyklary baradaky makalalary okamak bilen hüşgär bolup bilerler. Internet galplygy, şeýle hem Federal Söwda Geňeşi (FTC) bu iş üçin iň ynamdar guramalaryň biri hökmünde hasabat bermek üçin birnäçe wariant bar.

Internet galplyklaryny habar bermek üçin ädilen ädimler onlaýn görnüşde elýeterlidir, ýöne ilki bilen Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Jeýson Adlerden onlaýn aldawçylar tarapyndan ulanylýan käbir umumy usullar bar.

Iş kezzaplygy

Adamlary toparlara goşulmaga mejbur edýän onlaýn mahabatlar köp. Internet galplyklary üçin döredilen telekeçilik aldawlary, onlaýn işe gatnaşmak we ownuk işler bilen meşgullanmak bilen köp mukdarda pul talap edýär, ýöne agza bolmak, okuw, töleg ýa-da bir zat üçin pul almak üçin gol çekmegi we ibermegi talap edýär. Netijede, ol düýş gören ýaly bolýar. Seresap boluň.

Şahsyýet ogurlygy

2004-nji ýylda şahsyýet ogurlygy ABŞ-da iň köp sarp edijiniň arzasyna ýazyldy. Bu internet galplygynyň howpy şeýle bir agyr welin, pidalaryň bank hasabynda ähli pullaryň ýitmegine sebäp bolup biler. Bu ýagdaýda kezzaplar pidalaryň kredit hasaplaryna girmek üçin şahsyýetlerini gizleýärler. Heläk bolanlar banklaryna, karz býurosyna habar bermeli ýa-da derrew polisiýa hasabat bermeli.

Web maglumatlar bazasy kezzaplygy

Sürüjilik şahadatnamasy we hassahanalar, banklar we döwlet guramalary tarapyndan ulanylýan pasport ýaly şahsy maglumatlara kezzaplar köplenç girip bilerler we internetde köpçülige ýetirilip bilner. Maglumat hyýanatçylykly we alça saýlamak üçin onlaýn aldawçylara ýetýär. Maglumat bazasynyň döwülmegini öz içine alýan internet galplyklary, aýyrmak üçin Google, Yahoo we Bing ýaly gözleg motorlaryna habar berilmelidir.

Imposter aldawçylygy

Internet galplygy, pul kömegini soraýan e-poçta görnüşinde bolup biler. Aldawçylar pidanyň dostunyň e-poçta hasabyny döwýärler we Western Union arkaly maliýe kömegini soraýarlar. PCMag-da internet aldawynyň bu görnüşinden gaça durmak üçin birnäçe maslahat bar.

Romantika kezzaplygy

Internet galplygy hyýal görnüşinde bolup biler. Balyk tutmak diýlip hem bilinýän romantika kezzaplygy, pidany söýýändigini aýdýan adama degişlidir. Aldawçy pidany syýahat ýa-da lukmançylyk çykdajylary üçin pul ibermäge çekýär. Tanamaýanlaryňyza sowgat ibermäň.

Daşary ýurt kompaniýalary bilen sarp ediş amallary

Halkara sarp edijileri goramak we ýerine ýetiriş tory, önümleri ibermeýän onlaýn prowaýderleriň tölegini öz içine alýan internet galplyklaryna seredýän ulgamy bar. Onlaýn sargyt alyja ýetip bilmese, kömek üçin wakany habar bermeli.

Internet maýa goýum galplygy

Spam kezzaplyga sebäp bolup biler. Spam aldawçylygynyň pidasy bolanyňyzda Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy bilen maslahatlaşyň.

send email